Všeobecné podmínky

HIPO Koryčany,z.s.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky HIPO Koryčany,z.s.(dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné pro všechny služby spolku HIPO Koryčany,z.s.  IČ: 65828097, sídlo: Smetanova 569, Koryčany

1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a HIPO KORYČANY,Z.S.

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji poukazů na letní tábory a další akce pořádané HIPO KORYČANY,Z.S..

2.2 Přehled akcí je nedílnou součástí katalogu. Katalog znamená soupis skutečností, které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi akce, zejména termín, cena, místo určení, ubytování, stravování, atd. (dále jen „Katalog“). Katalog je dostupný na webové adrese www.hipo.cz – sekce Tábory.

3. Vznik smluvního vztahu

3.1 Smluvní vztah mezi zákazníkem (fyzickou osobou, nebo právnickou osobou, dále jen „zákazník“) a HIPO Koryčany, z.s. vzniká uzavřením písemné smlouvy – přihláškou mailem z webových stránek www.hipo.cz . Všechna další korespondence je vedena mailem.

b) Odesláním přihlášky zákazník zároveň potvrzuje, že je seznámen s obsahem obchodních podmínek a vyslovuje souhlas s jejich zněním v plném rozsahu. Zároveň vyslovuje souhlas s programem tak, jak je uveden na www.hipo.cz.

c) Přijetím přihlášky se HIPO Koryčany, z.s. zavazuje rezervovat zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě dle sjednaných podmínek. Přihlášku potvrdí odesláním dokumentu: ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO VÁMI VYBRANÉHO POBYTU

d) K platnému uzavření smlouvy dochází teprve okamžikem potvrzení rezervace zákazníkem formou úhrady zálohy ve výši 1500 Kč nebo celé částky na účet 1960900334/0300.  Záloha je splatná nejpozději do 21 pracovních dnů od přijetí přihlášky HIPO Koryčany, z.s.

 e) V případě, že rezervace služby není ve stanovené lhůtě zákazníkem potvrzena doručením platby na účet HIPO Koryčany, z.s., vyhrazuje si HIPO Koryčany, z.s. právo nabídnout službu jinému zájemci.

4. Platební podmínky

4.1 Zákazník je povinen uhradit cenu akce před jejím zahájením. Úplným zaplacením ceny se rozumí den připsání platby na účet HIPO Koryčany, z.s. uvedený ve smlouvě - ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO VÁMI VYBRANÉHO POBYTU

4.2 Ceny, uvedené v Katalogu u nabídky jednotlivých služeb, jsou cenami smluvními. Ceny zahrnují především ubytování, stravování a program tábora, jezdeckého kurzu.

4.3. Ceny nezahrnují zejména a) cestovní pojištění ani pojištění STORNA

b) náklady spojené s ošetřením a léčením v externích zdravotnických zařízeních, jakož i dopravu z těchto zařízení zpět na místo čerpání poskytnutých služeb, příp. v odůvodněných případech dopravu zákazníka domů (není-li tato služba sjednána)

c) náklady za nadstandardní léky a přípravky použité pro léčbu během čerpání služeb

d) náklady na dopravu

5. Práva a povinnosti zákazníka

5.1 K základní právům zákazníka patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb

b) právo požadovat nejpozději 7 dnů před zahájením akce dodatečné informace, pokud nebyly obsaženy v Katalogu – na www.hipo.cz  

c) právo být seznámen s případnými změnami akce, rozsahu služeb a ceny

d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením akce odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v čl. 10 těchto Podmínek.

e) právo na reklamaci vad , právo na ochranu osobních dat, která jsou obsahem smlouvy, příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami

g) právo písemně HIPO Koryčany, z.s v dostatečném předstihu oznámit změnu v osobě účastníka akce namísto původního zákazníka uvedeného ve smlouvě nebo závazné objednávce

5.2 K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout HIPO Koryčany, z.s. součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě nebo objednávce a předložit potřebné doklady podle konkrétních požadavků HIPO Koryčany, z.s.

b) nahlásit účast cizích státních příslušníků a předložit jejich pasy

c) bez zbytečného prodlení oznámit HIPO Koryčany, z.s.  své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

d) zaplatit cenu sjednaných služeb v souladu s čl. 4 obchodních podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení

e) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo HIPO Koryčany, z.s., a uhradit případnou škodu, kterou způsobil

f) řídit se pokyny vedoucích či jiné osoby určené HIPO Koryčany, z.s. a dodržovat stanovený program

g) splnit podmínky stanovené HIPO Koryčany, z.s., zejména podmínku odpovídajícího zdravotního stavu zákazníka, který neohrozí ostatní zákazníky, tj. stavu bez vážných zdravotních omezení (stvrzených kupř. Prohlášením o bezinfekčnosti a Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a školách v přírodě)

h) dodržovat další podmínky stanovené HIPO Koryčany, z.s. a řádem ubytovacího zařízení pro nezletilé zákazníky, především zákaz držení a užívání alkoholu, cigaret, omamných a psychotropních látek a jedů, zbraní, časopisů či jiných předmětů s erotickou tématikou

i) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavateli služeb

j) v případě odstoupení od smlouvy tuto skutečnost písemně oznámit HIPOKORYČANY, Z.S. a zaplatit odstupné dle čl. 10

6. Práva a povinnosti HIPO Koryčany, z.s.

6.1 HIPO Koryčany, z.s. je povinno řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou jí známy, a které jsou pro zákazníka důležité.

 6.2 HIPO Koryčany, z.s. není povinno poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.

6.3 HIPO Koryčany, z.s. přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika, ad.), které nezletilý zákazník svěřil do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si takový zákazník ponechal u sebe, nenese HIPO Koryčany, Z.S. odpovědnost. Zletilý Zákazník je za své cennosti plně odpovědný a HIPO Koryčany,z.s. nenese žádnou odpovědnost za tyto cennosti.

6.4 V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na akci bude u zákazníka zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si HIPO Koryčany, z.s. právo nepřijmout zákazníka k pobytu až do účinného odstranění pedikulózy.

7. Práva a povinnosti jiných dodavatelů služeb

7.1 Mezi práva a povinnosti v kompetenci jiných dodavatelů služeb poskytovaných v rámci akce (zejména správy ubytovacího zařízení), které HIPO Koryčany, z.s. nemůže nijak ovlivnit, patří zejména

a) funkčnost a ovládání topení

b) určení času nástupu a opuštění ubytovacího zařízení

c) rozdělení ubytovacích kapacit

d) právo obsadit zbývající kapacitu ubytovacího zařízení jinou skupinou osob, pokud je počet zákazníků, pro něž je ubytovací zařízení rezervováno, výrazně nižší, než je kapacita ubytovacího zařízení

e) forma servírování jednotlivých jídel

f) v rámci možností stavu vozovky a povětrnostních podmínek zabezpečit příjezd motorových vozidel až k ubytovacímu zařízení

h) úklid společných prostor a sociálního zařízení, případně po dohodě i jednotlivých pokojů, je-li to místní zvyklostí

8. Smlouva

8.1 Smlouvou  ( ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO VÁMI VYBRANÉHO POBYTU) se HIPO Koryčany, z.s. zavazuje, že zákazníkovi poskytne objednané služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

9. Odstoupení HIPO Koryčany, z.s od smlouvy

9.1 HIPO Koryčany, z.s. je oprávněno zrušit akci a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.

9.2 HIPO Koryčany, z.s. má dále právo zrušit akci nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.

9.3. HIPO Koryčany, z.s. má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb

9.4. Odstoupí-li HIPO Koryčany, z.s. od smlouvy z důvodu zrušení akce, má zákazník právo požadovat, aby mu HIPO Koryčany, z.s. na základě nové smlouvy poskytla jinou akci či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li HIPO Koryčany, z.s. takovou akci či služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je HIPO Koryčany, z.s. povinno bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdrželo na úhradu ceny akce či služeb.

10. Odstoupení Zákazníka od smlouvy

10.1 Zákazník je oprávněn kdykoli před zahájením akce od smlouvy odstoupit.

10.2 Odstoupení musí být provedeno písemně elektronicky na adresu objednavky@hipo.cz a přijetí mailu musí být HIPO Koryčany, z.s. potvrzeno. Storno musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu.

10.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení HIPO Koryčany, z.s. a potvrzením přijetí storna.

10.4 Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností na straně HIPO Koryčany, z.s. stanovených smlouvou, je zákazník povinen zaplatit HIPO Koryčany,z.s. odstupné dle následujícího článku.

10.5 V případě odstoupení zákazníka od smlouvy je zákazník povinen uhradit odstupné (storno poplatek) spojený se zrušením akce. Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu na akci: více než 60 dnů 100,- Kč/os. 60-46 dnů 30 % z celkové ceny akce 45-31 dnů 50 % z celkové ceny akce 31-14 dnů 80 % z celkové ceny akce méně než 13 dnů 100 % z celkové ceny akce .

10.6.V případě, kdy zákazník na pobyt nenastoupí bez předchozího storna a při předčasných odjezdech na vlastní žádost bez dalších závažných důvodů (stesk, rodinné akce..) je storno poplatek 100%. Při předčasných odjezdech nevyčerpané prostředky nevracíme.  V případě onemocnění nebo úrazu dítěte postupujeme individuálně.

PROSÍM, ZAJISTĚTE SI POJIŠTĚNÍ NA STORNO POBYTU, ABYSTE NEBYLI ZASKOČENI VÝŠÍ STORNO POPLATKŮ. 

10.7. Při zajištění náhradního účastníka neúčtuje HIPO Koryčany, z.s. žádný storno poplatek.

10.8. Nenastoupí-li účastník na akci bez předchozího odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy, je zákazník povinen uhradit 100 % předem stanovené celkové ceny.

10.9. Počet dnů pro určení výše storna se počítá ode dne doručení odstoupení od smlouvy na naši mailovou adresu objednavky@hipo.cz a den doručení je započítán.

10.10. HIPO Koryčany, z.s. má právo započítat příslušnou výši storno poplatku oproti složené záloze, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas.

11. Reklamace, odpovědnost za škody

11.1 Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě – služby dle katalogu na www.hipo.cz

11.2 V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

11.3 Právo z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u HIPO Koryčany, z.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 dnů od skončení akce.

11.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u předsedy spolku HIPO Koryčany, z.s. ( PhDr. Kristýna Dolínková, objednavky@hipo.cz, v nutných případech telefon: 775093833) nebo jiného pověřeného zástupce tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Takovéto reklamace mohou být uplatněny pouze v případě, že není plněn program popsaný na stránkách www.hipo.cz .

11.5 Pokud se vadu nepodaří odstranit, sepíší delegát HIPOKoryčany, z.s., případně jiný pověřený zástupce HIPO Koryčany z.s. se zákazníkem reklamační protokol, který musí zákazník předložit při uplatnění reklamace.

11.6 Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

11.7 Předmětem reklamace jsou pouze zpoplatněné služby, jež jsou součástí smlouvy – viz Program tábora.

11.8 HIPO Koryčany, z.s. je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se se Zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

11.9 HIPO Koryčany,z.s. neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce, případně neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.

12. Pojištění zákazníka

12.1 Součástí akce není cestovní ani úrazové pojištění zákazníka. HIPO Koryčany, z.s. je pojištěno Odpovědností za škody, které přímo způsobí zaměstnanci organizace, prostředí…

12.5 Úrazové připojištění a pojištění storno poplatku si zákazník zřídí dobrovolně sám.

13. Zpracování osobních údajů zákazníků

13.1 Zákazník souhlasí s tím, aby HIPO Koryčany, z.s. v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávalo jeho osobní údaje za účelem uzavření smlouvy a nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných HIPO Koryčany, z.s., v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt. Zdravotní záznamy jsou uchovávány v souladu s vyhl.106/2001 3 měsíce od skončení akce. Následně jsou skartovány.

13.2 Zákazník souhlasí s případným užitím fotografie nebo videozáznamu zákazníka pro propagační účely Hipo Koryčany,z.s.

13.3 Podrobnosti o elektronickém kontaktu zákazníka je HIPO Koryčany, z.s. oprávněno zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění.

13.4. Poskytnuté výše popsané osobní údaje je HIPO Koryčany, z.s.  oprávněno zpracovávat a shromažďovat po dobu neurčitou a budou přístupny pouze zaměstnancům HIPO Koryčany, z.s. a předávány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovanému zpracovateli.

13.5. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2019

14.2 HIPO Koryčany, z.s. si vyhrazuje právo na změny v těchto obchodních podmínkách v souladu s obchodním zákoníkem.

14.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy či závazné objednávky a jsou volně k dispozici www.hipo.cz.

 

Koryčany 30.9.2019                                       PhDr. Kristýna Dolínková,

                                                                       Předsedkyně HIPO Koryčany, z.s.