Všeobecné podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky HIPO Koryčany,z.s., JŠ WELFARE Koryčany, z.s.(dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné pro všechny služby spolku HIPO Koryčany,z.s.  IČ: 65828097, sídlo: Smetanova 569, Koryčany (dále jen pořadatel)¨, PRO  JŠ WELFARE Koryčany, z.s., IČ 1778601, ZÁMECKÁ 68 KORYČANY ( a HIPOCENTRA Koryčany, v.o.s , IČ 18188869 ( dále jen pořadatel)

1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a HIPO KORYČANY,Z.S., NEBO SPOLKEM JŠ WELFARE Koryčany, z.s., IČ 1778601, ZÁMECKÁ 68 KORYČANY ( nebo Hipocentrum Koryčany, v.o.s.)

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji poukazů na letní tábory a další akce pořádané HIPO KORYČANY,Z.S.,  JŠ WELFARE Koryčany, z.s., IČ 1778601, ZÁMECKÁ 68 KORYČANY (nebo při prodeji škol v přírodě a dalších akcí Hipocentra Koryčany, v.o.s.,)

2.2 Přehled akcí je nedílnou součástí katalogu. Katalog znamená soupis skutečností, které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi akce, zejména termín, cena, místo určení, ubytování, stravování, atd. (dále jen „Katalog“). Katalog je dostupný na webové adrese www.hipo.cz – sekce Tábory, školy v přírodě...

3. Vznik smluvního vztahu

3.1 Smluvní vztah mezi zákazníkem (fyzickou osobou, nebo právnickou osobou, dále jen „zákazník“) a HIPO Koryčany, z.s. vzniká uzavřením písemné smlouvy – přihláškou mailem z webových stránek www.hipo.cz . Všechna další korespondence je vedena mailem.

b) Odesláním přihlášky zákazník zároveň potvrzuje, že je seznámen s obsahem obchodních podmínek a vyslovuje souhlas s jejich zněním v plném rozsahu. Zároveň vyslovuje souhlas s programem tak, jak je uveden na www.hipo.cz.

c) Přijetím přihlášky se HIPO Koryčany, z.s. nebo  JŠ WELFARE Koryčany, z.s., (zavazuje rezervovat zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě dle sjednaných podmínek. Přihlášku potvrdí odesláním dokumentu: ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO VÁMI VYBRANÉHO POBYTU.

d) Zákazník je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% z ceny poukazu tak, jak je stanoveno v Potvrzení o zařazení do vybraného pobytu. na účet  uvedený v potvrzení. Záloha je splatná nejpozději do 21 pracovních dnů od přijetí přihlášky

 e) Zrušení již odeslané a potvrzené přihlášky je možné pouze písemně – STORNO přihlášky – viz odst. 10

 

4. Platební podmínky

4.1 Zákazník je povinen uhradit cenu akce před jejím zahájením. Úplným zaplacením ceny se rozumí den připsání platby na účet provozovatele (uvedený ve smlouvě - ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO VÁMI VYBRANÉHO POBYTU

4.2 Ceny, uvedené v Katalogu u nabídky jednotlivých služeb, jsou cenami smluvními. Ceny zahrnují především ubytování, stravování a program tábora, jezdeckého kurzu.

4.3. Ceny nezahrnují zejména a) cestovní pojištění ani pojištění STORNA

b) náklady spojené s ošetřením a léčením v externích zdravotnických zařízeních, jakož i dopravu z těchto zařízení zpět na místo čerpání poskytnutých služeb, příp. v odůvodněných případech dopravu zákazníka domů (není-li tato služba sjednána)

c) náklady za nadstandardní léky a přípravky použité pro léčbu během čerpání služeb

d) náklady na dopravu

5. Práva a povinnosti zákazníka

5.1 K základní právům zákazníka patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb

b) právo požadovat nejpozději 7 dnů před zahájením akce dodatečné informace, pokud nebyly obsaženy v Katalogu – na www.hipo.cz  

c) právo být seznámen s případnými změnami akce, rozsahu služeb a ceny

d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením akce odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v čl. 10 těchto Podmínek.

e) právo na reklamaci vad , právo na ochranu osobních dat, která jsou obsahem smlouvy, příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami

g) právo písemně HIPO Koryčany, z.s v dostatečném předstihu oznámit změnu v osobě účastníka akce namísto původního zákazníka uvedeného ve smlouvě nebo závazné objednávce

5.2 K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout  pořadateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě nebo objednávce a předložit potřebné doklady podle konkrétních požadavků HIPO Koryčany, z.s. nebo Jezdecké školy WELFARE Koryčany, z.s., 

b) nahlásit účast cizích státních příslušníků a předložit jejich pasy

c) bez zbytečného prodlení oznámit pořadateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

d) zaplatit cenu sjednaných služeb v souladu s čl. 4 obchodních podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení

e) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb  a uhradit případnou škodu, kterou způsobil

f) řídit se pokyny vedoucích či jiné osoby určené pořadatelem a dodržovat stanovený program

g) splnit podmínky stanovené pořadatelem, zejména podmínku odpovídajícího zdravotního stavu zákazníka, který neohrozí ostatní zákazníky, tj. stavu bez vážných zdravotních omezení (stvrzených kupř. Prohlášením o bezinfekčnosti a Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a školách v přírodě)

h) dodržovat další podmínky stanovenépořadatelem a řádem ubytovacího zařízení pro nezletilé zákazníky, především zákaz držení a užívání alkoholu, cigaret, omamných a psychotropních látek a jedů, zbraní, časopisů či jiných předmětů s erotickou tématikou

i) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavateli služeb

j) v případě odstoupení od smlouvy tuto skutečnost písemně oznámit pořadateli a zaplatit odstupné dle čl. 10

6. Práva a povinnosti pořadatelů akcí:  HIPO Koryčany, z.s., Jezdecké školy WELFARE Koryčany, z.s., Hipocentra Koryčany, v.o.s. - pořadatele

6.1 Pořadatel je povinno řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou jí známy, a které jsou pro zákazníka důležité.

 6.2 Pořadatel není povinnen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.

6.3 Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika, ad.), které  mu nezletilý zákazník svěřil do úschovy prostřednictvím svého vedoucího. Za ztrátu či krádež cenností, které si zákazník ponechal u sebe, nenese pořadatel odpovědnost. Zletilý Zákazník je za své cennosti plně odpovědný a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za tyto cennosti.

6.4 V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na akci bude u zákazníka zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si pořadatel právo nepřijmout zákazníka k pobytu až do účinného odstranění pedikulózy.

7. Práva a povinnosti jiných dodavatelů služeb

7.1 Mezi práva a povinnosti v kompetenci jiných dodavatelů služeb poskytovaných v rámci akce (zejména správy ubytovacího zařízení), které HIPO Koryčany, z.s. nebo Jezdecké škola WELFARE Koryčany, z.s., nemůže nijak ovlivnit, patří zejména

a) funkčnost a ovládání topení

b) určení času nástupu a opuštění ubytovacího zařízení

c) rozdělení ubytovacích kapacit

d) právo obsadit zbývající kapacitu ubytovacího zařízení jinou skupinou osob, pokud je počet zákazníků, pro něž je ubytovací zařízení rezervováno, výrazně nižší, než je kapacita ubytovacího zařízení

e) forma servírování jednotlivých jídel

f) v rámci možností stavu vozovky a povětrnostních podmínek zabezpečit příjezd motorových vozidel až k ubytovacímu zařízení

h) úklid společných prostor a sociálního zařízení, případně po dohodě i jednotlivých pokojů, je-li to místní zvyklostí

8. Smlouva

8.1 Smlouvou  ( ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO VÁMI VYBRANÉHO POBYTU) se pořadatel. zavazuje, že zákazníkovi poskytne objednané služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

8.2. Smlouvou o pořárání školy v přírodě, výletu se Hipocentrum Koryčany, v.o.s. zavazuje, že poskytne zákazníkovi objednané služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. 

9. Odstoupení pořadatele od smlouvy

9.1 Pořadatel je oprávněn zrušit akci a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.

9.2 Pořadatel má dále právo zrušit akci nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.

9.3. Pořadatel má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb

9.4. Odstoupí-li pořadatel od smlouvy z důvodu zrušení akce, má zákazník právo požadovat, aby mu pořadatel na základě nové smlouvy poskytla jinou akci či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li pořadatel takovou akci či služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je pořadatel povinnen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny akce či služeb.

10. Odstoupení Zákazníka od smlouvy

10.1 Zákazník je oprávněn kdykoli před zahájením akce od smlouvy odstoupit.

10.2 Odstoupení musí být provedeno písemně elektronicky na adresu objednavky@hipo.cz a přijetí mailu musí být pořadatelem potvrzeno. Storno musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu. Vždy uvádějte jméno dítěte a  číslo objednávky. 

10.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení pořadateli a potvrzením přijetí storna.

10.4 Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností na straně pořadatele stanovených smlouvou, je zákazník povinen zaplatit pořadateli odstupné dle následujícího článku.

10.5 V případě odstoupení zákazníka od smlouvy je zákazník povinen uhradit odstupné (storno poplatek) spojený se zrušením akce. Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu na akci: více než 60 dnů 100,- Kč/os. 60-46 dnů 30 % z celkové ceny akce 45-31 dnů 50 % z celkové ceny akce 31-14 dnů 80 % z celkové ceny akce méně než 13 dnů 100 % z celkové ceny akce .

10.6.V případě, kdy zákazník na pobyt nenastoupí bez předchozího storna a při předčasných odjezdech na vlastní žádost bez dalších závažných důvodů (stesk, rodinné akce..) je storno poplatek 100%. Při předčasných odjezdech nevyčerpané prostředky nevracíme.  V případě onemocnění nebo úrazu dítěte postupujeme individuálně.

ZAJISTĚTE SI POJIŠTĚNÍ NA STORNO POBYTU, ABYSTE NEBYLI ZASKOČENI VÝŠÍ STORNO POPLATKŮ. 

10.7. Při zajištění náhradního účastníka neúčtuje poiřadatel žádný storno poplatek.

10.8. Nenastoupí-li účastník na akci bez předchozího odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy, je zákazník povinen uhradit 100 % předem stanovené celkové ceny.

10.9. Počet dnů pro určení výše storna se počítá ode dne doručení odstoupení od smlouvy na naši mailovou adresu objednavky@hipo.cz a den doručení je započítán.

10.10.Pořadateůl má právo započítat příslušnou výši storno poplatku oproti složené záloze, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. V případě, že nebyla záloha zaplacena, je pořadatel oprávněn storno poplatky doúčtovat a zákazník je si vědom povinnosti tyto storno poplatky (viz výše) uhradit. 

11. Reklamace, odpovědnost za škody

11.1 Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě – služby dle katalogu na www.hipo.cz

11.2 V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

11.3 Právo z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u pořadatele akce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 dnů od skončení akce.

11.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci tábora, kurzu u předsedy spolku HIPO Koryčany, z.s. ( PhDr. Kristýna Dolínková, objednavky@hipo.cz, v nutných případech telefon: 775093833) nebo u pořadatele Jezdecká škola WELFARE Koryčany, z.s.,  zastopena Ludmilou Sedlákovou , předsedkyní, mail info@hipo.cz nebo u jiného pověřeného zástupce tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Takovéto reklamace mohou být uplatněny pouze v případě, že není plněn program popsaný na stránkách www.hipo.cz . Reklamaci školy v přírodě, výeltu má zákazník možnost uplatnit u pořadatele dle smlouvy. 

11.5 Pokud se vadu nepodaří odstranit, pořadatel se zákazníkem reklamační protokol, který musí zákazník předložit při uplatnění reklamace.

11.6 Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

11.7 Předmětem reklamace jsou pouze zpoplatněné služby, jež jsou součástí smlouvy – viz Program tábora, školy v přírodě

11.8 Pořadatel je povinnen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se se Zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

11.9 Pořadatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce, případně neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.

12. Pojištění zákazníka

12.1 Součástí akce není cestovní ani úrazové pojištění zákazníka. Pořadatel je pojištěn Odpovědností za škody, které přímo způsobí zaměstnanci organizace, prostředí…

12.5 Úrazové připojištění a pojištění storno poplatku si zákazník zřídí dobrovolně sám.

13. Zpracování osobních údajů zákazníků

13.1 Zákazník souhlasí s tím, aby pořadatel v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávalo jeho osobní údaje za účelem uzavření smlouvy a nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných  v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt. Zdravotní záznamy jsou uchovávány v souladu s vyhl.106/2001 3 měsíce od skončení akce. Následně jsou skartovány.

13.2 Zákazník souhlasí s případným užitím fotografie nebo videozáznamu zákazníka pro propagační účely pořadatele.

13.3 Podrobnosti o elektronickém kontaktu zákazníka je HIPO Koryčany, z.s., Jezdecká škola WELFARE Koryčany, z.s.,  a Hipocentrum Koryčany, v.o.s. oprávněno zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění.

13.4. Poskytnuté výše popsané osobní údaje je pořadatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat po dobu neurčitou a budou přístupny pouze zaměstnancům pořadatelea předávány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovanému zpracovateli.

13.5. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2019

14.2 HIPO Koryčany, z.s., Jezdecká škola WELFARE Koryčany, z.s., a Hipocentrum Koryčany, v.o.s. si vyhrazují právo na změny v těchto obchodních podmínkách v souladu s obchodním zákoníkem.

 14.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy či závazné objednávky a jsou volně k dispozici www.hipo.cz.

 

Koryčany 15.1.2023                                     PhDr. Kristýna Dolínková,                                                    Ludmila Sedláková                                                            PaedDr.Stela Dolínková

                                                                       Předsedkyně HIPO Koryčany, z.s.                 Jezdecké školy WELFARE Koryčany, z.s.,                                    prokurista Hipocentrum Koryčany, v.o.s.