TÁBOROVÝ ŘÁD

Tábor je velká hra, která má přesná pravidla.  Jak bude hrána a jaký bude mít úspěch, závisí na kolektivu vedoucích a hlavně na Vás tábornících. Dodržujme pravidla a užijme si to.

 

Kdo Vám pomůže, na koho se obrátit - PŘEDSTAVUJEME SE:

Provozovatel tábora:  HIPO Koryčany, z.s., zastoupené  PhDr. Kristýnou Dolínkovou – zajištuje kolektiv vedoucích, školení bezpečnosti práce všech účastníků tábora a poučení vedoucích před jednotlivými aktivitami: přesun na koupaliště, hry v terénu, noční hra, přesuny k jízdárně apod.  tel: 775093833

Řeší všechny závažné problémy v táboře, včetně šikany, nebojte se na ni obrátit.

Organizační vedoucí- koordinátor činností :  HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA  – na základě svých zkušeností pomáhá při  výběru her, zajištění místa pro hry z hlediska bezpečnosti, navrhuje aktivity pro celotáborovou hru, pomáhá při plánování programu dne. Spolupracuje s oddílovými vedoucími.

 

Zdravotník tábora:  PaedDr. Stela Dolínková 603506997, PhDr. Kristýna Dolínková 775093833 –+ VŽDY JEDEN DALŠÍ ZDRAVOTNÍK – INFORMACE NA NÁSTĚNCE NA HORNÍ TERASE Všechna zranění i bolesti hlaste neprodleně  svému oddílovému vedoucímu nebo vedoucímu dne, ten vás předá do péče zdravotníka.

 

Oddílový vedoucí vede a řídí svůj oddíl a za děti plně zodpovídá. Je proškolen v bezpečnosti práce a všechny pravidla pečlivě dodržuje. Nenechá svěřené děti bez dohledu, dbá soustavně o jejich bezpečnost a zdraví zejména mimo tábor a při koupání, nehody, úrazy nebo onemocnění ihned hlásí zdravotníkovi tábora. Má přehled o zdravotním stavu dětí. Pečuje o přátelské vztahy, kázeň, pořádek mezi dětmi,

Připravuje program pro svůj oddíl a dle potřeby i etapy celotáborové hry. Kontroluje, aby všechny děti v jeho oddíle dostaly léky, které užívají. Koordinuje ošetření dětí zdravotníkem.

Dbá na citlivý a individuální přístup k dětem, vzbudit jejich zájem a pomáhat jim v nesnázích

Oddílový vedoucí kontroluje osobní hygienu dětí i čistotu místa pobytu, šetření majetku a péči o svěřený inventář.

 

Obraťte se na něj se všemi problémy, které máte. Jen sdělené problémy je možné ihned řešit. Vedoucí Vám pomůže lépe než rodič na telefonu, který nezná celou situaci. Máte-li stížnosti, řešte je nejdříve s námi.

 

Instruktor – je přidělen k oddílu nebo k více oddílům. Pomáhá organizovat hry, značí hry v terénu, může vést kroužek. Pracuje s dětmi společně s vedoucím.  Je povinen absolvovat školení BPZP a všechna pravidla pečlivě dodržovat, dohlížet na bezpečnost svěřených dětí.  Zajistí šetření majetku a péči o svěřený inventář.

 1. Zodpovídá za bezpečnost a zdraví dětí - učí děti provádět veškeré činnosti na táboře tak, aby byly prováděny bezpečně, dbá na jejich správné oblečení a obutí, kontroluje dodržování hygieny a správného stravování. Při nebezpečných činnostech (např. koupání, střelba, noční hry a pod.) je osobně přítomen. Před odchodem družiny na program mimo tábor osobně zkontroluje oblečení a vybavení dětí.
 2. Podporuje vedoucího oddílu ve vedení, pomáhá mu řešit případné problémy.
 3. Před večerkou zkontroluje, jestli jsou děti připravené na spaní.
 4. Při pracovních činnostech dbá instruktor na bezpečnost a učí děti práci správně provádět
 5. Při hrách působí jako dozor nad bezpečným a poctivým průběhem hry. Před hrou se přesvědčí, jestli všichni hru správně pochopili. U větších her dbá na to, aby se některé dítě neztratilo.
 6. Má přehled o zdravotním stavu dětí, ví o případných problémech dětí. Případná zjištění zdravotních či jiných problémů dětí neprodleně ohlásí vedoucímu oddílu.

 

Rovněž instruktorovi můžete sdělit problémy, které je třeba řešit

 

SLUŽEBNÍ ODDÍL

Každý den funguje jeden služební oddíl. Zajišťuje úklid tábora- vynesení košů, služby v kuchyni, pomoc v kuchyni,

Vedoucí tohoto oddílu je zároveň vedoucím dne.

Obraťte se na něj, pokud máte problémy v době po večerce nebo v poledním klidu, osobním volnu.

 Má na starosti rozcvičku, nástupy, koordinaci programu, bezpečnost dětí – dozor v době poledního klidu, osobního volna. Obchází chatky , sociálky... Službu přejímá po večerním nástupu – po večerce kontroluje klid v táboře. Připraví program na další den a zapíše, vyvěsí na nástěnku. V chatkách bývají někdy ustanoveny noční hlídky. Za jejich činnost zodpovídá vedoucí dne.

V budově služební oddíl neustavujeme, ale každý den, a to bez ohledu na to, jestli je program veden odděleně od chatek nebo společně, je ustanoven vedoucí dne, který zajišťuje dohled v době osobního volna a poledního klidu. Prochází pokoje, chodbu…Vedoucí dne pro budovu je zapsán na programu, který je vyvěšen. Vždy musí být jasné, kdo je vedoucí dne v chatkách a kdo v budově. Vedoucí dne pro budovu zajišťuje pořádek v budově – vynesení košů apod.

 

Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají tyto povinnosti:

 • dodržovat hygienické a zdravotní předpisy, táborový řád a denní řád v táboře,
 • řídit se příkazy vedení tábora i v plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z potřeby, hlásit všechny úrazy a onemocnění dětí neprodleně ne telefonu: 603506997
 • dodržovat výchovné zásady ve vztahu k dětem a dobré vztahy se všemi vedoucími v táboře, být příkladem v chování i jednání,
 • dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v době konání tábora být v době konání tábora 24 hod. denně připraven řešit mimořádné situace,
 • dbát na bezpečnost a zdraví u sebe i u svěřených dětí,
 • nevzdalovat se z tábora a nepřijímat v táboře soukromé návštěvy bez vědomí a souhlasu provozovatele tábora,
 • účastnit se aktivně tvorby programu,
 • převzít inventář nutný k výkonu činnosti v táboře, řádně o něj pečovat a v pořádku jej vrátit, hlásit veškerá poškození inventáře, závady provozovateli tábora.

 

 

 

 

Každý účastník tábora je povinen dodržovat následující ustanovení táborového řádu.

 1. Každý se bude k ostatním táborníkům i vedoucím a instruktorům chovat čestně a kamarádsky.
 2. Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího, a to ani do nejbližšího okolí.
 3. Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo je svým chováním nesní narušovat, přidělené úkoly je třeba řádně splnit.
 4. Uvolnění táborníka z denního programu je možné pouze na základě doporučení zdravotníka
 5. Každý účastník tábora dbá na své věci, aby byly v pořádku, a na osobní čistotu.
 6. Společný táborový majetek je povinen každý táborník opatrovat, ošetřovat, udržovat a chránit před poškozením a ztrátou.
 7. Vypůjčené věci každý vrátí v pořádku, případné poškození či ztrátu poctivě oznámí.
 8. Každý táborník bude dobrým kamarádem ostatním, vyhne se zbytečným sporům, každému účastníku tábora ochotně pomůže.
 9. Bude-li kdokoliv sám potřebovat radu nebo pomoc, obrátí se s důvěrou na vedoucí.
 10. Při přesunech na koupaliště, při hrách v terénu, při všech činnostech v táboře  i mimo něj dbáme pokynů vedoucích a dodržujeme bezpečnostní pravidla tak, jak jsme byli poučeni.
 11. K jídlu nastupuje vždy celá družina pohromadě, před jídlem si vždy umyjeme ruce. Vezmeme si jen tolik jídla, kolik sníme. Je možné si jít dodatečně pro přídavek. Zbytky jídla se odevzdávají v kuchyni do nádob na bioodpad.
 12. Dodržujeme pitný režim, služební oddíl zajišťuje doplňování várnic s čajem nebo šťávou.
 13. Příbor si umyje každý neprodleně po jídle v určené nádobě s teplou vodou a opláchne. Není dovoleno si schovávat zbytek jídla.
 14. Na pokoji  si každý udržuje pořádek a čistotu. Každý zvedne pohozený papírek kdekoliv po tábořišti a odhodí jej do koše. Sám nikdo nic neodhazuje volně po tábořišti, úklid si musíme zajišťovat sami místo her.
 15. Dobu poledního klidu musí každý účastník tábora dodržovat v naprostém klidu - čtením, psaním, spánkem bez pobíhání po táboře a okolí.
 16. Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici, i když se mu to nebude zdát významné.
 17. Není povoleno používat nožíky, sekery apod. mimo program a bez dohledu vedoucího
 18. Je zakázáno svítit svíčkami nebo používat jakýkoliv otevřený oheň mimo místa k tomu určená.  Samozřejmostí je zákaz kouření.
 19. Větší peněžní obnosy je nutné uložit do úschovy k oddílovému vedoucímu. Za peníze nebo cenné věci uschované v ubytovacím zařízení neručíme.
 20. Každý účastník tábora je povinen uposlechnout kteréhokoliv vedoucího nebo instruktora.  Povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí, každý provede bez odmlouvání přiměřený úkol včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 21. Máte-li náměty ke hrám, chcete i zahrát hr, kterou znáte, domluvte se se svým vedoucím. Program tábora můžete utvářet spolu s  vedoucími.

Přejeme vám krásný pobyt

PhDr. Kristýna Dolínková

DENNÍ ŘÁD – po dohodě je možno upravit

 

7.30 -8,00

BUDÍČEK, ROZCVIČKA, MYTÍ

8,00- 9,00

SNÍDANĚ, ÚKLID TÁBORA, ROZDĚLENÍ DO SKUPIN, PŘÍPRAVA NA DOPOLEDNÍ PROGRAM

9.00 – 11,45

DOPOLEDNÍ PROGRAM

11,45 - 12.00

PŘÍPRAVA NA OBĚD, HYGIENA

12.00 - 13.00

OBĚD

13.00 - 14.30

POLEDNÍ KLID, HYGIENA

14,30 -15,00

SVAČINA

10,00 – 17,45 

ODPOLEDNÍ PROGRAM

17,45 – 18,00

PŘÍPRAVA NA VEČEŘÍ, HYGIENA

18,00-  18,30

VEČEŘE

18.30 - 18.45

VEČERNÍ NÁSTUP

19,00 - 20.00

OSOBNÍ VOLNO, HYGIENA

20.00 - 21.00

VEČERNÍ PROGRAM

21.00 - 21.30

VEČERNÍ KLID, PŘÍPRAVA NA SPANÍ

21.30

VEČERKA

 

 

 

Tísňové linky

Integrovaný záchranný systém

112

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie

158

Pohotovostní a havarijní služby

Elektrický proud

 

800225577

Voda

800800825

 

Plyn

1239

 

Další důležitá telefonní čísla

Toxikologické informační středisko

224 919 293,  224 915 402

Lékařská služba první pomoci Kyjov

518601039

Nemocnice Kyjov- Kroměříž

518601111 - 573322111

Vedoucí provozu: STELA DOLÍNKOVÁ

603506997

VEDOUCÍ STÁJE: MILAN DOLÍNEK

603507337

ZDRAVOTNÍK: KRISTÝNA DOLÍNKOVÁ

775093833

STELA DOLÍNKOVÁ

603506997

HAVARIE VODY, ZÁVADY HLASTE  ZDE.

603507337

 

 

 
 
 
 

 

Rubrika: