POUČENÍ O BEZPEČNOSTI - DĚTI I VEDOUCÍ

Bezpečnost

Akce v terénu, noční akce, přesuny

Akce v terénu

 • NEVYUŽÍVAT ZÁMECKÝ PARK PRO HRY
  • přesně vymezit prostor, délku trvání, místo srazu, svolávací signál, podrobně vysvětlit pravidla a poučit o rizicích terénu
  • vyhýbat se rizikovému a zejména vedoucím nedostatečně známému terénu
  • vzít v úvahu charakter terénu a fyzickou připravenost účastníků, nezařazovat fyzicky náročné akce bezprostředně po hlavním jídle

Noční akce

 • noční hry pouze v bezpečném terénu (podrobně prohlédnout za světla), který děti znají, a je jasně ohraničen
 • stanovit postup v případě zabloudění
 • u tras zajistit četné kontroly vedoucích
 • dbát na dodržování dostatečného odpočinku po akci
 • ZÁKAZ nočních her ve městě, v osídlených oblastech dodržovat noční klid
 • Zákaz přesunu táborníků po Zámecké ulici po 21. Hodině
 •  

Přesuny.      Pěšky

 • seznámit se směrem a cílem pochodu, dát instrukce pro případ zabloudění, čekat na opozdilce
 • dbát, aby nebyly překročeny zátěžové normy
 • při přechodu překážek (potok), padlý kmen poskytnout dětem pomoc
 • při snížené viditelnosti udržovat stálý kontakt se všemi
 • na veřejné komunikaci zásadně po levé krajnici, nebo po chodníku
 • vozovku přecházet vždy kolmo, nejlépe po přechodu
 • provádět kontrolu při přecházení vozovky, ZASTAVIT PROVOZ
 • zákaz volného pohybu dětí po Náměstí a přebíhání z Náměstí ke kostelu apod.

Veřejné dopravní prostředky

 • kromě podrobně vypsaného zamýšleného spoje zjistit další spojení pro případ zmeškání
 • při čekání na autobus nehrát pohybové hry
 • vedoucí nastupuje a vystupuje jako poslední, kontroluje, aby nikde nezůstaly děti ani věci, další vedoucí nebo zástupce nastupuje a vystupuje první, vyhledá volné místo a pomůže zorganizovat děti
 • dodržovat přepravní řády

 

 

 

Koupání

 • POUZE NA VYHRAZENÝCH KOUPALIŠTÍCH ZA DOZORU PLAVČÍKA
 • Plavčík nepřebírá zodpovědnost za váš oddíl
  • musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti a plaveckým schopnostem
  • pouze za dohledu plnoleté osoby, která umí poskytnout záchranu tonoucímu
  • koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzivním cvičení, pozor na přehřátí po přesunu na koupaliště. Nutná alespoň  15 minutová pauza.
  • do vody po skupinách o maximálně deseti dětech, které na sebe ve dvojicích navzájem dávají pozor
  • do vody nevstupovat naráz, postupně se osmělit
  • pokud se nekoná na veřejném koupališti, musí být místo prověřeno a posouzeno vedoucím - potok
  • pro neplavce musí být zřetelně vyhrazený prostor, příp. musí mít vesty
  • koupání a potápění je zakázáno na velkých řekách do 100 m od mostů, přístavišť a přístavů, v trasách přívozů apod., dále v požárních nádržích, lomech, chovných rybnících, nádržích pro odběr pitné vody a v ochranných pásmech vodního zdroje, není-li na místě uvedeno jinak
  • ZÁKAZ SKÁKÁNÍ DO VODY

Elektrický proud, bouřka

Elektrický proud

 • zákaz manipulace dětí s elektrickými zařízeními, používání spotřebičů přiměřeně věku a zkušenostem, pouze v souladu s návodem výrobce
 • vědět, kde je v objektu umístěn hlavní vypínač (jistič)
 • nelézt na sloupy, nedotýkat se drátů (byť na zem spadlých), nepouštět draky v blízkosti elektrického vedení
 • nedotýkat se osoby zasažené el. proudem, není-li vyproštěna z elektrického obvodu - nejprve vypnout proud, ev. použít izolaci (plast, dřevo)
 • znát zásady poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • všechna elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a evidována (zajišťuje majitel objektu)

Bouřka

 • pokud vás zastihne bouřka v přírodě, vyhnout se otevřeným pláním, vrcholům, osamělým stromům, vodním plochám, úkrytu před skalním převisem, kovovým předmětům (stanové tyče, jízdní kolo)
 • velké nebezpečí zásahu bleskem hrozí při koupání a vodních sportech
 • naopak relativně bezpečné je hledat úkryt v údolí a v lese (pozor na padající větve, stromy), vyhledat co nejnižší místo a sednout si na zem, nejlépe na izolační vrstvu (karimatka, batoh), nedržet se za ruce
 • při nutném přesunu se pohybovat pomalu, zvolna, dělat krátké kroky
 • v budově není bezpečné stát u hromosvodu a kovových vedení (ústřední topení, vodovodní trubky), je dobré uzavřít okna a dveře, případně odpojit elektrické spotřebiče

Práce s nářadím

 • práci přidělovat s ohledem na věk a schopnosti jedince, před prací poučit o správném a bezpečném zacházení s daným nástrojem
 • pracovat na určeném místě, na dostatečném prostoru, dodržovat pokyny, za přítomnosti odpovědné osoby, k dispozici lékárnička
 • používat pouze nářadí bez vad (pozor na uvolněné násady), pouze k účelu, ke kterému jsou určeny
 • nářadí podávat ostřím k zemi, po práci bezpečně uložit na určené místo
 • používat ochranné pomůcky (rukavice, ev. brýle)
 • s ostrými nástroji pracovat směrem od těla
 • štípání dřeva pouze na špalku, větve osekáváme na opačné straně kmene, než na které stojíme
 • žebřík, štafle používat vždy pouze s dozorem
 • se stroji a ručními nástroji, poháněnými elektřinou, mohou pracovat pouze poučené osoby, obvykle i tak nad 18 let. Děti do 15 let mohou pracovat pouze s elektrickou vrtačkou do příkonu 600 W a podobným nářadím za dohledu odpovědné osoby.

Práce s ohněm, požární ochrana

 • upraveno Zákonem o požární ochraně, 133/1985 Sb., vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a Lesním zákonem 289/1995 Sb., a to ve znění pozdějších předpisů  v klubovnách a stálých budovách tábora musí být hasicí přístroj (pravidelně revidovaný)
 • ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH HIPOCENTRA
 • ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ BĚHEM PRÁCE S DĚTMI

Oheň v přírodě

 • v přírodě se smí oheň rozdělávat pouze na povolených místech (povoluje majitel pozemku, obecní úřad, orgán ochrany přírody ap.), v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, nejméně však 50 m od lesa ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V LES
 • oheň se nesmí rozdělávat v ochranných pásmech elektrického vedení, vodních toků, zdrojů pitné vody a v blízkosti objektů s hořlavými a výbušnými látkami
 • u ohně musí být vždy přítomen vedoucí nad 18 let, bez jeho účasti je možné oheň rozdělávat pouze s jeho vědomím a souhlasem, na místě k tomu určeném
 • vymezit a vyčistit prostor ohniště a obložit suchými kameny (mokré pukají – nebezpečí úrazu)
 • dávat pozor na vítr (jiskry) a podloží ohniště (rašelina, kořeny, listí mohou doutnat a způsobit požár i po několika dnech)
 • snažit se oheň rozdělávat v blízkosti vodního zdroje
 • otevřený oheň není možné nechat bez dozoru, neopouštět ohniště před dostatečným uhašením LIBERTA
 • netolerovat dětem hry s ohněm, zákaz sypání či lití hořlavých látek do ohně
 • oheň dokonale uhasit zalitím vodou, ohniště zahladit (pokud není stálé)

Vařiče, svíčky

 • vařiče NEPOUŽÍVAT
 • vařiče na suchý líh NEPOUŽÍVAT
 • propanbutanové vařiče obsluhují pouze dospělí NEPOUŽÍVÁME
 • opatrné zacházení s petrolejkami NEPOUŽÍVÁME
 • svíčky nenechávat bez dozoru, umisťovat na nehořlavý podklad, VŽDY DO LAHVE

 

Další rizika

 • pozor na opaření horkou vodou VE SPRCHÁCH VŽDY KONTROLA, POUČIT DĚTI, ŽE SI NEJDŘÍVE POUŠTÍ STUDENOU VODU
 • ZÁKAZ MANIPULACE se zábavnou pyrotechnikou

V  případě požáru

 • zákonem je stanovena povinnost účastnit se likvidace požáru, povinnost znát způsob vyhlášení požárního poplachu v místě a ohlašovací povinnost (každý požár jakéhokoliv rozsahu musí být nahlášen požárnímu inspektorátu) 
 • snažit se oheň uhasit nebo alespoň zabránit jeho šíření – VŽDY S OHLEDEM NA BEZPEČNOST DĚTÍ I VEDOUCÍCH
 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
 • neodkladně ohlásit zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112
 • zabezpečit uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie

  ÚRAZY

Před každou činností, zejména před jezdeckým výcvikem zopakujte poučení bezpečném přistupování ke koni a o pohybu v areálu – neběhat, neskákat, žádné prudké pohyby, nesedat si na jízdárně.

 • ÚRAZŮM JE NUTNO VŽDY PŘEDCHÁZET
 • POUČIT DĚTI OPAKOVANĚ PŘED JEDNOTLIVÝMI ČINNOSTMI
 • ZAJISTIT DOHLED V DOBĚ POLEDNÍHO KLIDU A OSOBNÍHO VOLNA
 • ZAJISTIT KVALIFIKOVANÝ DOHLED PŘI VŠECH ČINNOSTECH
 • VZNIKLÝ ÚRAZ ŘEŠIT S ROZVAHOU – ZAJISTIT RYCHLOU LÉKAŘSKOU SLUŽBU VŽDY KDYŽ
 •  Je ohrožen život postiženého
 • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky
 • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti
 • působí náhlé utrpení a bolest
 • působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí

telefon: 155 ev. 112

zdravotník tábora 775093833

vedoucí tábora: 603506997

 

 

 

 

Právní předpisy

Zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů:

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.)
Zákon o rodině (94/1963 Sb.) definuje v § 31 a násl. rodičovskou odpovědnost a postavení dítěte v rodině a tím i vztah organizace pracující s dětmi vůči rodičům dítěte
Zákon o dobrovolnické službě (198/2002 Sb.)
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) – hygienické předpisy, zejména §7 až 14 a prováděcí vyhláška MZČR o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (106/2001 Sb.)
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (379/2005 Sb.)
Občanský zákoník, Zákon o přestupcích, Trestní zákon

Závazné předpisy upravující konkrétní činnosti

 • Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) a na něj navazující vyhlášky
 • Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) a na něj navazující vyhlášky (zejména 30/2001 Sb.) a další předpisy
 • Lesní zákon (289/1995 Sb.)
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Speciální jednotná obecně závazní právní úprava bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže v současné době v ČR neexistuje. Z pracovněprávních předpisů se většina na dobrovolnickou činnost s dětmi a mládeží nevztahuje, ale při posuzování k nim může být přihlíženo:

 •  
  • Zákoník práce (262/2006 Sb.) a související předpisy
  • Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) a navazující předpisy
  • Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.) a prováděcí vyhlášky ČÚBP a MPSV
Rubrika: