BEZPEČNOST U KONÍ

Poučení o bezpečnosti práce u koní – tábory 2022

1. Do stáje nebo výběhu vstupujeme jen pod dohledem pověřeného vedoucího jezdeckého výcviku nebo instruktora. Ten také přiděluje koně k ježdění.  

2. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.

 3. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a ani nekrmíme pamlsky. Při manipulaci s koněm- zavádění do boxů, vyvádění koní, otáčení koní, vodění koní dbáme na svou bezpečnost, postupujeme dle názorné praktické instruktáže, která je vždy provedena před prvním vstupem do stáje. Koně otáčíme k sobě a ustupujeme, aby nám kůň nešlápl na nohu!!!!!

 4. Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci (jezdecká přilba (zapůjčíme), jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty (nikoliv džíny nebo šusťáky), tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty – gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý podpatek .

 5. Pokud vstupujeme do boxu, koně dostatečně a slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy zezadu

6. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí vedoucího.

7. Koně vodíme na uzdečce nebo na ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk. Při otáčení musíme ustoupit a teprve potom koně otáčet hlavou směrem k sobě. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně (praktický nácvik je individuálně součástí výuky při prvním vstupu do stáje a vodění ). Vždy dodržujeme bezpečnou vzdálenost mezi koňmi. Respektujeme pokyny vedoucího výcviku a neprodleně na ně reagujeme.

 8. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu, a to jak trenérem – instruktorem jezdeckého výcviku, tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné neprodleně hlásit.

9. Jezdci na začátku tábora objektivně informují vedoucího výcviku o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) vedoucí výcviku vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.

10. Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu vlastní úrazovou pojistkou. Hipocentrum Koryčany je pojištěno pojistkou odpovědnosti za škodu, která vznikne zaviněním pracovníků Hipocentra.

11.  Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, ani používat telefon či jinak se rozptylovat. Nemluvte, nekřičte, sledujte pokyny vedoucího jezdeckého výcviku.

12. Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji. Vidle používáme v souladu s bezpečnostními pravidly, neběháme s nimi, ani s nimi nešermujeme. Dáváme pozor na vlastní nohy, vidle nikam nezabodáváme. Kolečka tlačíme, nakládáme si jen tolik, kolik bezpečně uvezeme.

13. Je nezbytné dodržovat pořádek a čistotu: koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu.

14. Ve stájových prostorách a celém areálu je zakázáno kouřit.

15. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii, která včetně opakování zásad bezpečnosti probíhá každý den od 12,30 na horní terase.

 16. Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.

17. Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

 

Koryčany 30.6.2022

 

 

 

 

 

 

Pravidla jízdárny a bezpečnost práce na jízdárně

 • Areál je přístupný každý všední den od 14:00 do 18:00 hod. a v neděli od 9:00 do 14:00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu vyjma pracovníků a majitelů koní.
 • Do areálu je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, rovněž je zakázáno alkohol nebo tyto látky do areálu donášet.
 • Po příchodu do areálu Jízdárny je nutno respektovat pokyny odpovědné osoby, ošetřovatelů, lektorů a bez výjimky dodržovat tento vnitřní řád jízdárny.
 • Do prostorů výběhů koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení lektora a nebo v doprovodu pověřené osoby.
 • Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.
 • Zvířata je dovoleno krmit pouze se souhlasem odpovědné osoby.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat okolní prostředí.
 • V celém areálu i mimo něj jsou rodiče zodpovědní za své děti a vstup do areálu je na vlastní nebezpečí.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí.
 • Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 • Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné všeobecně platné předpisy.
 • V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení, v sedlovně, v klubovně.
 • V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy, pilin a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
 • Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře.
 • Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situace vyžadující zásah policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

Práce s koňmi

 

 • Ke koním se smí přistupovat jen se souhlasem odpovědné osoby, osoby jím pověřené nebo majitelem koně, případně v jejich doprovodu.
 • Ve stáji a při zacházení s koňmi je každý povinen chovat se klidně (nekřičet, neběhat,…).
 • Při příchodu ke koni je nutné přistupovat ze strany a koně dostatečně hlasitě oslovit. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme a dbáme na svou vlastní bezpečnost.
 • Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat přiměřené vzdálenosti při zacházení s koňmi: buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo být kousnuti. Při pohybu v blízkosti koně neustále sledujeme jeho chování.
 • Doporučujeme při práci s koněm ve stáji mít koně uvázaného na ohlávce s vodítkem. Pokud jsme s koněm v boxu, necháváme dveře pootevřené.
 • Koně vodíme na uzdečce nebo ohlávce s vodítkem. Vodítko ani otěže nesmíme mít namotané na ruce, při vedení jdeme po levé straně koně. Při vedení do úzkého prostoru jde vodič před koněm. Koně před začátkem výcviku či při odvádění do výběhu nenecháváme pást.  Jeden člověk vede vždy jen jednoho koně. Do prostoru výběhů vstupujeme se zvýšenou opatrností, doporučujeme vstup ve vhodné obuvi (pevná plná bota).
 • Při krmení koně rukou stojíme u hlavy po boku koně, prsty ruky, kterou krmíme, jsou natažené, při projevech nervozity koně ustoupíme stranou.

 

Jízda na koni

 

 • Chod areálu řídí provozovatel nebo jím pověřená osoba. Výcvik může být veden instruktorem, cvičitelem nebo trenérem, který je k tomu pověřen provozovatelem areálu.
 • Zájemce o pravidelné ježdění tímto prohlašuje, že je očkován proti tetanu a má sjednanou úrazovou pojistku. Začínajícím jezdcům doporučujeme sjednat si souhlas ošetřujícího lékaře.
 • K jízdě na koni u dětí do 18 let musí dát písemný souhlas alespoň jeden z rodičů.
 • Jezdecký výcvik, vyjížďky do terénu jsou provozovány na vlastní nebezpečí a jízdárna neodpovídá za případné újmy na zdraví či majetku.
 • Každý jezdec je povinen používat vhodné jezdecké oblečení: padnoucí jezdeckou přilbu (správně seřízenou),jezdecké boty nebo chapsy doplněné vhodnou kotníčkovou obuví s rovnou a pevnou podrážkou s podpatkem(případné tkaničky krátce uvázané), pohodlné přiléhavé kalhoty (elastické, dlouhé, nevýrazné švy, tričko nebo svetr s dlouhým rukávem. Na koni nenosíme : řetízky, náramky, prstýnky, dlouhé volné šály apod… Dětem do 16 let rovněž pro jízdu na koni doporučujeme bezpečnostní vestu či páteřní chránič.
 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu, je účastník povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 • Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.
 • Noví jezdci, kteří mají s jízdou na koni zkušenosti z jiných stájí, jsou povinni objektivně informovat cvičitele či pověřenou osobu o svých dosavadních jezdeckých schopnostech. Cvičitel je oprávněn tyto informace ověřit zkušební jízdou.
 • Při jízdě na koni nesmí být jezdec pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog.
 • Při jízdě na koni nesmí jezdec žvýkat žvýkačku, telefonovat či fotit.
 • Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému lektorovi.
 • Během celé doby pobytu na jízdárně, výbězích, během výcviku nebo vyjížďky se návštěvník / jezdec řídí bez výhrad pokyny lektora.
 • Začátečníci, kteří si ještě neumí koně samostatně vyčistit a připravit přicházejí na lekci o 5-10 minut dříve, ostatní 20-30 minut dříve (dostatečná doba pro přípravu koně i jezdce). Bude-li kůň po příchodu na jízdárnu shledán špinavým, jezdec se vrátí do stáje a znovu jej vyčistí.
 • Omluva jezdecké lekce co nejdříve telefonicky (zavolat či sms), ihned v momentě, kdy zjistíte, že se na hodinu nemůžete dostavit, nejpozději však 30 minut před začátkem domluvené lekce.

 

Všichni jsou povinni dodržovat tento bezpečnostní řád tak, aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjely v duchu vstřícné, přátelské a ohleduplné spolupráce.

 

 

 

Rubrika: