BEZPEČNOST NA TÁBOŘE S JEZDECKÝM VÝCVIKEM

TÁBORY HIPOCENTRA KORYČANY – BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vaše dítě jede na sportovní tábor, přesto nemusíte mít obavy. Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Zásady bezpečnosti vycházejí ze snahy o maximální snížení rizika úrazu. Všechny naše táborové programy se těmito zásadami řídí.

Vaše dítě jede na jezdecký tábor. Víme o rizicích, která jsou spojena s ježděním na koni  a zodpovědným přístupem se jim snažíme předcházet. Začátečníci jsou voděni staršími táborníky, výcvik probíhá individuálně na lonži – dlouhé oprati, všichni jezdci mají vždy ochrannou helmu.  ZA FUNKČNOST OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK - HELMA, VESTA... ZODPOVÍDAJÍ RODIČE.

Nepodceňujeme ani rizika spojená s pobytem v přírodě a při hrách.

Sázíme na osvědčený kolektiv pedagogických pracovníků, kteří rizika nepodceňují, umí jim předcházet a v případě problému je i řešit.

1) úrazy
 Při vší opatrnosti a zabezpečení se úraz může stát. Hipocentrum je pojištěno pojistkou „zodpovědnost za škody“.

Pokud děti nemají stálou úrazovou pojistku, doporučujeme děti na tábor připojistit.

Úrazům předcházíme-program pečlivě plánujeme a připravujeme, nepřipouštíme bojovky spojené s házením předmětů po soupeřích, šermování klacky apod., vyhýbáme se přehnanému fyzickému kontaktu dětí při hrách.

Vedoucí jsou neustále přítomni, včetně dohledu v čase poledního klidu a osobního volna. Oddíly jsou seznámeny s pravidlem: Nikdy neopouštíme člena oddílu, pohybujeme se vždy společně. Děti se bez vědomí vedoucího od oddílu nevzdalují.

2) nemoci, zdravotní rizika
Pečlivě se seznamujeme se zdravotním stavem každého dítěte (zdravotník, hlavní vedoucí). Oddíloví vedoucí se seznámí se zdravotními potřebami svých dětí. Respektujeme plně zdravotní omezení dětí, naše tábory jsou určeny pro děti zdravé i zdravotně handicapované. Léky jsou dětem vydávány pravidelně dle pokynů zdravotníka a rozpisu lékaře nebo rodičů. Jakékoliv zdravotní komplikace dětí hlásí vedoucí bezprostředně lékaři či zdravotníkovi, který je dále řeší. Děti umisťujeme na izolační pokoj, nebo (při dlouhodobém problému, kdy by si dítě již program neužilo) po dohodě s lékařem a rodiči je posíláme domů (s možností náhrady v jiném termínu). Máme smlouvu s dětskou lékařkou v Koryčanech, k dispozici je stále auto na odvoz akutních případů do nemocnice Kyjov.

Zvláštní důraz klademe v horkých dnech na prevenci před úpalem (pitný režim, mokrá hlava, pokrývka hlavy).

3) koupání
Děti se přesouvají na koupaliště Koryčany zajištěné plavčíkem. Při přesunu – autobusem nebo pěšky -  jsou dodržována pravila bezpečného pohybu po komunikacích. Před koupáním každý vedoucí překontroluje plavecké schopnosti dětí. Do bazénu chodí děti po skupinách. Vedoucí je povinen být při koupání jakéhokoliv počtu svých svěřenců vždy ve vodě s nimi a udržovat si neustálý přehled o pohybu a činnosti jednotlivých dětí. Další vedoucí kontroluje skupinu ze břehu. Jakékoliv výstřednosti – skákání do vody apod. - jsou zakázány. Vedoucí opouští vodu vždy jako poslední, po kontrole stavu dětí na břehu. Koupání je zařazováno vždy po dohodě vedení tábora.

4) riziko šikany

Můžeme zodpovědně říci, že se se šikanou na táborech příliš nesetkáváme. Pokud zjistíme jen náznak šikany nebo nepřiměřeného chování, ihned řešíme.

Děti jsou poučeny o tom, co je přiměřené v kolektivu vrstevníků a co je už za hranicí. Od počátku je žádáme, aby jakékoliv nepřiměřené chování oznámily vedoucímu. Základem je přátelský vztah vedoucího k dětem i jejich důvěra.

 Zkušený vedoucí snadno pozná dítě, které je možným terčem takového jednání ostatních dětí. Včasné odhalení možného rizika je jedním z předpokladů, jak šikaně předejít ještě dřív, než se objeví.

5) alkohol, drogy, sex

Všechny tyto „aktivity“ zcela vylučujeme. Myslíme si, že děti, které jsou většinu prázdnin doma bez dozoru rodičů, jsou více ohroženy, než děti na našem táboře. Alkohol, kouření- vylučujeme i u vedoucích. Vedoucí se dětem soustavně věnují, jakékoliv vybočení v tomto směru je hned řešeno. S dětmi mluvíme otevřeně, ale nekompromisně. Za více jak 20 let našich táborů jsme nikdy nemuseli přistoupit k nejradikálnějšímu řešení – vyloučení dítěte z tábora.

6) pedagogičtí pracovníci - vedoucí

Pečlivě vybíráme kolektiv oddílových vedoucích. Pokud přijde někdo nový, je to vždy na doporučení nebo po vyzkoušení o vedlejších prázdninách. Základ vedení každého turnusu  tvoří stálí vedoucí – členové našeho jezdeckého oddílu.

Jakékoliv fyzické tresty nepřipouštíme.

Závěr

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali tomuto textu. Ani při jeho obsáhlosti jsme nemohli popsat vše. Chápeme vaše obavy, pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat

 

 

Rubrika: