Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Hipocentrem Koryčany, v.o.s. a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb Hipocentra Koryčany, v.o.s. v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon č. 159/1999 Sb. aj.
Hipocentrum Koryčany, v.o.s. si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list apod.) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. Případné spory rozhoduje dohodnutý rozhodce nebo soud. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.
Tyto obchodní podmínky platí roovněž pro klienty  Hipocentra -EW, s.r.o a všechny akce organizované v areálu Hipocentra Koryčny. 
 
I. Úvodní ustanovení
 Hipocentrum Koryčany, v.o.s. je společnost, jejímž hlavním posláním je zajištění pobytů pro děti a mládež. Předmětem zajišťování jsou ubytovací, stravovací a služby spojené s programovou náplní pobytů aj.
 
II. Uživatelé služeb
Hipocentrum Koryčany, v.o.s. poskytuje své služby zájemcům bez omezení. Osoby mladší 15 let mohou užívat služeb pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Odesláním přihlášky a uhrazením poukazu rodič souhlasí s náplní pobytu tak, jak je popsán v propagačních materiálech a v nabídce na www.hipo.cz. Podrobnosti jsou uvedeny v článku Co byste měli vědět... . V případě nejasností může rodič vznést dotaz přímo na Hipocentrum Koryčany- mail info@hipo.cz.
 
III. Druhy služeb
  Hipocentrum Koryčany, v.o.s. poskytuje v zásadě dva druhy služeb:
1. Standardní katalogové – tj. s předem vyhlášeným programem, pevně stanoveným rozsahem služeb a cenami, zejména s přesně stanoveným rozsahem jezdeckých lekcí. Další program je fakultativní a liší se na jednotlivých turnusech v závislosti na celotáborové hře, počasí i věku dětí. 
2. Objednávkové (tzv. forfaitové) – tj. služby realizované na objednávku podle požadavků zákazníka - služby na míru 
 
IV. Vznik smluvních vztahů
Účastníky smluvního vztahu je na jedné straně Hipocentrum Koryčany, v.o.s. na straně druhé pak zákazník. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Hipocentrem Koryčany, v.o.s., jehož obsahem je katalogová a příp. jiná dodatečná nabídka, vznikne sepsáním příslušné smlouvy následovně:
1) – u katalogových pobytů= táborových pobytů-  na základě potvrzení písemné - mailové- objednávky
2) – u objednávkových pobytů - skupinových a individuálních - přijímá Hipocentrum Koryčany, v.o.s. předběžné písemné objednávky (s přesným rozsahem požadovaných služeb). V odpovědi na tuto předběžnou objednávku uvede Hipocentrum Koryčany, v.o.s. v nabídce případne nutné úpravy požadovaných služeb a sdělí předběžnou cenu. Vyhovuje-li zákazníkovi vypracovaná nabídka, vypíše pro Hipocentrum Koryčany, v.o.s. závaznou objednávku.
Smluvní vztah je podmíněn úhradou definované zálohy v termínu splatnosti.
 
V. Ceny služeb a jejich úhrada
 1. Orientační ceny služeb jsou uvedeny v prodejních materiálech Hipocentra Koryčany, v.o.s. Závazná cena je uvedena v příslušné smlouvě. Cena obsahuje vždy pouze taxativně vyjmenované služby. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit tak, aby doklad o zaplacení byl doručen Hipocentru Koryčany, v.o.s. nejpozději do 30 dnů před zahájením poskytování služeb ( pobytu či jiné služby), příp. dle poskytnutých informací. V případě objednání služeb v době kratší než 30 dnů před jejich začátkem, je celková cena splatná v den uzavření příslušné smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak.
 
2. Pokud v době od podání závazné objednávky služeb do termínu jejich realizace dojde ke změnám, které se projeví zvýšením dohodnuté ceny o více jak 10% , je Hipocentrum Koryčany, v.o.s. povinno tuto skutečnost zákazníkovi ihned oznámit. Pokud se rozhodne zákazník z tohoto důvodu od objednávky odstoupit, učiní tak neprodleně písemným oznámením (viz bod VII/3). Zároveň je povinen vrátit Hipocentrum Koryčany, v.o.s. všechny doklady, které ho opravňují využívat dříve objednané služby. Bez vrácení těchto dokladů nelze provést příp. vyúčtování pobytu.
 
3. V případě, že Hipocentrum Koryčany, v.o.s. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování platby, příp. po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Hipocentrum Koryčany, v.o.s. rovněž provede vyúčtování platby, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (např. rozšíření původně objednaných služeb aj.)
 
VI. Práva a povinnosti zákazníka
1.ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO ZEJMÉNA:
- využívat veškerých jím objednaných a zaplacených služeb
- reklamovat pobyt v souladu s „Reklamačním řádem“ Hipocentra Koryčany, v.o.s.u (viz dále), pokud služby neodpovídají svou kvalitou či rozsahem službám, které uhradil
- kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení podmínek uvedených v bodě VIII.
- být přesně a včas informován o kvalitě, rozsahu, ceně a termínu objednaných služeb
2. ZÁKAZNÍK JE ZEJMÉNA POVINEN:
- uvést úplné a pravdivé informace v objednávce služeb
- zaplatit v požadovaném termínu a výši objednané služby
- dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, jejichž služeb používá; v případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené částky ani jakékoliv další náhrady
 
VII. Práva a povinnosti Hipocentrum Koryčany, v.o.s.
1. Právy a povinnostmi zákazníka jsou určeny odpovídající práva a povinnosti Hipocentra Koryčany, v.o.s.
  2. Služby, které nebyly zákazníkem objednány, může Hipocentrum Koryčany, v.o.s. dodatečně zajistit pouze v rámci svých možností po předchozí dohodě a za předpokladu zálohové úhrady těchto služeb.
  3. Hipocentrum Koryčany, v.o.s., zejména v případech, které nemůže sám ovlivnit (ekonomické výkyvy, změna kurzu Kč, změny daňových sazeb, živelné pohromy apod.) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněno:
a) změnit termín pobytu b) změnit ceny pobytu c) změnit program, způsob poskytnutí služeb ev. zrušit smlouvu
Výše uvedená oprávnění se vztahují rovněž na skutečnost, kdy nedošlo do 10 dnů před nástupem pobytu k naplnění minimálního počtu klientů (na vyžádání sdělí jejich počet prodejce pobytu) . V případech výše uvedených změn musí Hipocentrum Koryčany, v.o.s. klienta neprodleně informovat. Pokud zákazník se změnami nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyrozumění o změnách písemně odstoupit od smlouvy. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. Za podstatné se nepovažují: změna ceny o méně než 10%, změna objektu ubytování ve stejné oblasti. Zde jsou další nároky vůči Hipocentru Koryčany, v.o.s.u vyloučeny.
  4. Pokud zákazník již objednané služby zálohově uhradil a došlo k jejich zrušení ve smyslu bodu 3), je Hipocentrum Koryčany, v.o.s. povinno vrátit tuto částku nejpozději do 21 dnů po vrácení všech dokladů, opravňující zákazníka využívat dříve objednané a potvrzené služby. Bez vrácení těchto dokladů nelze provést vrácení peněz. Po 3 měsících se promlčují nároky zákazníků vyplývající ze smlouvy. Na žádné další náhrady nemá zákazník nárok.
 5. Hipocentrum Koryčany, v.o.s. nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší moci“.
 
VIII. Stornovací podmínky
  1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání důvodu, a to vždy písemným a nepochybným oznámením. Zrušení nastává okamžikem doručení dokladu. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit odstupné (stornopoplatek). Stornopoplatky jsou účtovány za každého přihlášeného účastníka z celkové ceny objednaných služeb v následující výši podle doby před jejich počátkem, kdy bylo oznámení doručeno do Hipocentra Koryčany, v.o.s.:
Záloha ve výši 1000 Kč je nevratná-pokrývá náklady na agendu Hipocentra Koryčany.
a) V době do 40 kalendářních dnů ………….. 10% z celkové ceny těchto služeb
b) V době od 31 do 25 kalendářních dnů …… 30% z celkové ceny těchto služeb
c) V době od 24 do 14 kalendářních dnů …….. 70% z celkové ceny těchto služeb
d) V době kratší než 14 kalendářních dnů ……….100% z celkové ceny těchto služeb, platí i v případě, kdy zákazník na pobyt nenastoupí bez předchozího storna a předčasných odjezdech na vlastní žádost bez dalších závažných důvodů.  V případě onemocnění nebo úrazu dítěte postupujeme individuálně. Při předčasných odjezdech nevyčerpané prostředky nevracíme. 
PROSÍM, ZAJISTĚTE SI POJIŠTĚNÍ NA STORNO POBYTU, ABYSTE NEBYLI ZASKOČENI VÝŠÍ STORNO POPLATKŮ. 
 
IX. Reklamační řízení
 1. V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má účastník právo na reklamaci.
  2. Účastník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u vedoucího zařízení poskytující zaplacené služby nebo u jiného odpovědného pracovníka tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. V zásadě platí, že pokud má reklamace splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned, jakmile zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace. Jedině tak může být závadný stav neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Zákazník je také povinen aktivně přispívat k odstranění závad. Upozornění: Podpisem přihlášky zákazník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s obsahovou náplní pobytu. Pokud pobyt probíhá v souladu s nabídnutou náplní, nelze jej reklamovat.
  3. Reklamaci podává zákazník u HIpocentra Koryčany, v.o.s. zásadně písemně bez zbytečného odkladu – doporučujeme nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončeném pobytu (čerpání služby). Součástí reklamace je výše popsaný „protokol“ o vadných službách. Bude-li po prošetření reklamace shledána oprávněnou, má účastník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Předmětem reklamace nemohou být služby, které nebyly předem zaplaceny. ( podrobnosti o poskytování jezdeckého výcviku najdete v textu Co byste měli vědět ...)
 5. Výsledek, případně průběh reklamačního řízení, bude zákazníkovi oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.
 6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Hipocentra Koryčany, v.o.s., nebo k okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zálohově zaplacené a Hipocentrem Koryčany, v.o.s. zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi (není-li dohodnuto jinak) nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu. 
 
X. Pojištění
Hipocentrum Koryčany, v.o.s. je pojištěno na škody, které zaviní pracovníci HIpocentra z nedbalosti nebo nesplněním předpisů. Jedná se o základní pojištění odpovědnosti za škodu. Vzhledem k chrakteru pobytu, doporučujeme zřízení vlastní úrazové pojistky, případně pojištění pouze na dobu tábora. Je možné vyřídit si rovněž pojištění na storno pobytu. 
 
XI. Přechodná a závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro pobyty od 3.1.2016. Platnost těchto podmínek může být mezi Hipocentrem Koryčany, v.o.s. a zákazníkem individuálně upravena výlučně písemnou formou. Zákazník odesláním mailové objednávky stvrzuje, že souhlasí se zvoleným pobytem a jeho obsahovou náplní tak, jak byla popsána na www.hipo.cz.
 
XII. Souhlas se zpracováním osobních údajů  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte a zákonného zástupce uvedených v přihlášce na letní tábor  pro potřeby Hipocentra Koryčany, v.o.s.  a Hipocentra -EW, s.r.o a zdárné vedení letních táborů.  Databáze nebudou předávány žádné třetí osobě. Souhlasím s využitím e-mailu a telefonického kontaktu pro zaslání informací o dalších nabízených aktivitách Hipocentra Koryčany. Tento souhlas mohu kdykoliv zrušit.
Souhlasím pořizováním fotografií z průběhu akcí a jejich zveřejňováním na FB Hipocentra Koryčany bez identifikace osob. 
 
 
V Koryčanech 2.5.2018